Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco:

REGULAMIN

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.  Sklep  internetowy Bellera,  dostępny  pod  adresem internetowym www.bellera.pl,  prowadzony  jest  przez Martę Marciniak prowadzącą działalność gospodarczą pod  firmą Marta Marciniak,  wpisaną do Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  (CEIDG)  prowadzonej  przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8291723396, REGON 386149390.

2.  Niniejszy  regulamin  skierowany  jest  do  Konsumentów  i  określa  zasady  i  tryb zawierania  z  Konsumentem  Umowy  Sprzedaży  na  odległość za  pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – osoba  fizyczna  prowadząca  działalność gospodarczą pod  firmą Marta Marciniak,  wpisaną do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8291723396, REGON 386149390.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca  –  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  i  jednostka  organizacyjna niebędąca  osobą prawną,  której  odrębna  ustawa  przyznaje  zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep  internetowy  prowadzony  przez  Sprzedawcę pod  adresem internetowym www.bellera.pl

6.  Umowa  zawarta  na  odległość – umowa  zawarta  z  Klientem  w  ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej  fizycznej  obecności  stron,  z  wyłącznym  wykorzystaniem  jednego  lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie  woli  Klienta  składane  za  pomocą Formularza Zamówienia  i  zmierzające  bezpośrednio  do  zawarcia  Umowy  Sprzedaży  Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto –  konto  klienta  w  Sklepie,  są w  nim  gromadzone  są dane  podane  przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz  rejestracji – formularz  dostępny  w  Sklepie,  umożliwiający  utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w  którym widoczne  są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa  Sprzedaży – umowa  sprzedaży  Produktu  zawierana  albo  zawarta  między Klientem  a  Sprzedawcą za  pośrednictwem  Sklepu  internetowego.  Przez  Umowę Sprzedaży rozumie się też- stosowanie do cech Produktu – umowę o  świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1.  Adres Sprzedawcy: ul. Łaska 142a, 98-220 Zduńska Wola

2.  Adres e-mail Sprzedawcy: contact@bellera.pl oraz shop@bellera.pl 

3.  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 67156000132013649330000001 VeloBank

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do  korzystania  ze  Sklepu,  w  tym  przeglądania  asortymentu  Sklepu  oraz  składania

Zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.  urządzenie  końcowe  z  dostępem  do  sieci  Internet,

b.  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.  włączona obsługa plików cookies,

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1.  Sprzedawca  w  najszerszym  dopuszczalnym  przez  prawo  zakresie  nie  ponosi odpowiedzialności  za  zakłócenia  w  tym  przerwy  w  funkcjonowaniu  Sklepu spowodowane  siłą wyższą,  niedozwolonym  działaniem  osób  trzecich  lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.  Przeglądanie  asortymentu  Sklepu  nie  wymaga  zakładania  Konta.  Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie  niezbędnych  danych  osobowych  i  adresowych  umożliwiających  realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.  Ceny  podane  w  Sklepie  są podane  w  polskich  złotych  i  są cenami  brutto.

4.  Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz  koszt  dostawy  (w  tym  opłaty  za  transport,  dostarczenie  i  usługi  pocztowe),  o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1.  Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię nazwisko, e-mail, adres dostawy, numer telefonu.

2.  Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.  Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.  Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu  jakichkolwiek  opłat  usunąć Konto  poprzez  wysłanie  stosownego  żądania  do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.  zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),

2.  wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,

3.  zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

4.  jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia  poprzez  wpisanie  danych  odbiorcy  Zamówienia  oraz  adresu,  na  który ma  nastąpić dostawa  Produktu,  wybrać rodzaj  przesyłki  (sposób  dostarczenia Produktu), 

5.  w komentarzu do zamówienia można podać dane do faktury wraz z numerem NIP,

6.  wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie,

7.  zaakceptować Regulamin sklepu Bellera,

8.  kliknąć przycisk  “Zamawiam i płacę”.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.  Kurier InPost,

b.  Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Łaska 142a, 98-220 Zduńska Wola

c.  Paczkomaty

d.  wysyłka zagraniczna (Niemcy, Francja, Szwecja, Belgia, Hiszpania, Irlandia, Czechy, Holandia i Włochy)

2.  Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.  Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b.  Płatności elektroniczne – Przelewy24 w tym BLIK, Karta Płatnicza i PayPo

c.  PayPal (chwilowo zawieszone)

3.  Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się na stronach Sklepu.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.  Zawarcie  Umowy  Sprzedaży  między  Klientem  a  Sprzedawcą następuje  po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza  jego otrzymanie oraz jednocześnie  przyjmuje  Zamówienie  do  realizacji.  Potwierdzenie  otrzymania Zamówienia  i  jego  przyjęcie  do  realizacji  następuje  poprzez  przesłanie  przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia  adres  poczty  elektronicznej  Klienta,  która  zawiera  co  najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.  W przypadku wyboru przez Klienta:

a.  płatności przelewem tradycyjnym lub płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4.  Jeżeli  Klient  wybrał  sposób  dostawy  inny  niż odbiór  osobisty,  Produkt  zostanie wysłany  przez  Sprzedawcę w  terminie  wskazanym  w  jego  opisie  (z  zastrzeżeniem ustępu 5 i 8 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.  A.  W  przypadku  zamówienia  Produktów  o  różnych  terminach  dostawy,  terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B.  W  przypadku  zamówienia  Produktów  o  różnych  terminach  dostawy,  Klient  ma możliwość  żądania  dostarczenia  Produktów  częściami  lub  też dostarczenia  wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6.  Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.  W  przypadku  wyboru  przez  Klienta  sposobu  płatności  przelewem lub płatności elektroniczne –  od  dnia  uznania  rachunku  bankowego Sprzedawcy.

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru  Klient  zostanie  dodatkowo  poinformowany  przez  Sprzedawcę poprzez  przesłanie stosownej  wiadomości  e-mail  na  podany  w  trakcie  składania  Zamówienia  adres  poczty elektronicznej Klienta.

7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz do Niemiec, Francji, Szwecji, Belgii, Hiszpanii, Irlandii, Czech, Holandii oraz Włoch.

8. Produkty wykonane na specjalne zamówienie Klienta, realizowane są do 15 dni roboczych.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.  Konsument  może  w  terminie  14  dni  odstąpić od  Umowy  Sprzedaży  bez  podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.  Bieg  terminu  określonego  w  ust.  1  rozpoczyna  się od  dostarczenia  Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.  W  przypadku  Umowy,  która  obejmuje  wiele  Produktów,  które  są dostarczane osobno,  partiami  lub  w  częściach,  termin  wskazany  w  ust.  1  biegnie  od  dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.  Konsument  może  odstąpić od  Umowy,  składając  Sprzedawcy  oświadczenie  o odstąpieniu  od  Umowy.  Do  zachowania  terminu  odstąpienia  od  Umowy  wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5.  Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez  przesłanie  oświadczenia  na  adres: contact@bellera.pl.  Oświadczenie  można złożyć również na formularzu,  którego  wzór  stanowi  załącznik  nr. 1  do  niniejszego  Regulaminu.

6.  W  przypadku  przesłania  oświadczenia  przez  Konsumenta  drogą elektroniczną, Sprzedawca  niezwłocznie  prześle  Konsumentowi  na  podany  przez  Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7.  Skutki odstąpienia od Umowy:

a.  W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  zawartej  na  odległość Umowę uważa  się za niezawartą.

b.  W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  Sprzedawca  zwraca  Konsumentowi niezwłocznie,  nie  później  niż w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności za produkty.

c.  Zwrotu  płatności  Sprzedawca  dokona  przy  użyciu  takich  samych  metod  płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba  że Konsument wyraźnie  zgodził  się na  inne  rozwiązanie,  które nie  będzie  się wiązało  dla  niego  z żadnymi kosztami.

d.  Sprzedawca  może  wstrzymać się ze  zwrotem  płatności  do  czasu  otrzymania Produktu  z  powrotem  lub  do  czasu  dostarczenia  mu  dowodu  jego  odesłania,  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e.  Konsument  powinien  odesłać Produkt wraz z paragonem oraz formularzem lub własnym pismem na  adres  Sprzedawcy  podany  w  niniejszym Regulaminie  niezwłocznie,  nie  później  niż 14  dni  od  dnia,  w  którym  poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt wraz z paragonem przed upływem terminu 14 dni.

f.  Konsument  ponosi  bezpośrednie  koszty  zwrotu  Produktu,  także  koszty  zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g.  Konsument  odpowiada  tylko  za  zmniejszenie  wartości  Produktu  wynikające  z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

h. Produkt musi zostać odesłany nieużytkowany oraz w stanie nienaruszonym i zapakowany tak by nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Najlepiej w oryginalnym pudełku lub kopercie bąbelkowej.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a.  w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  nieprefabrykowana,  wyprodukowana według  specyfikacji  Konsumenta  lub  służąca  zaspokojeniu  jego indywidualizowanych potrzeb – tutaj w przypadku zamówienia indywidualnego,

b.  w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  dostarczana  w  zapieczętowanym opakowaniu,  której  po  otwarciu  opakowania  nie  można  zwrócić ze  względu  na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.  w  które  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  ulegająca  szybkiemu  zepsuciu  lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d.  o  świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,  który  został  poinformowany  przez  rozpoczęciem  świadczenia,  że  po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e.  w  którym  cena  lub  wynagrodzenie  zależy  od  wahań na  rynku  finansowym,  nad którym  Sprzedawca  nie  sprawuje  kontroli,  i  które  mogą wystąpić przed  upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f.  w której przedmiotem  świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

1.  Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.  Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.  W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient  ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4.  Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca zaleca skorzystanie ze wzoru pisma reklamacyjnego (załącznik nr. 2).

5. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się podanie w reklamacji następujących informacji: imienia i nazwiska kupującego, adresu do korespondencji, adresu e-mail, rodzaju reklamowanego towaru (numeru katalogowego/nazwy), daty zakupu towaru, zdjęcia lub oryginał paragonu, opisu wady, daty spostrzeżenia wady towaru, preferowanego sposobu powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji, żądania składającego reklamację oraz zaleca się przesłanie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu towaru u Sprzedawcy.

6.  Sprzedawca  ustosunkuje  się do  żądania  reklamacyjnego  niezwłocznie,  nie  później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się,  że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7.  Towary  odsyłane  w  ramach  procedury  reklamacyjnej należy  wysyłać na  adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

8.  Wszystkie produkty oferowane w Sklepie objęte są 2 letnią gwarancją.

9.  Gwarancja obejmuje wady ukryte, nie zaś te, które powstają w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu. Wady objęte gwarancją obejmują wszelkie aspekty związane z wytrzymałością produktu, tj. obejmujące usterki konstrukcyjne (w szczególności związane z wytrzymałością nitów i szwów). W szczególności gwarancja nie obejmuje naturalnych procesów zmiany wyglądu skóry naturalnej, jej przebarwiania się i naturalnego starzenia, ponieważ zmiany te wynikają z właściwości użytego materiału.

 

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1.  Administratorem  danych  osobowych  Klientów  zbieranych  za  pośrednictwem  Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.  Dane  osobowe  Klientów  zbierane  przez  administratora  za  pośrednictwem  Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę- także w celu marketingowym.

3.  Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.  W  przypadku  Klienta,  który  korzysta  w  Sklepie  internetowym  ze  sposobu  dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe  Klienta  wybranemu  przewoźnikowi  lub  pośrednikowi  realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.  W przypadku  Klienta, który  korzysta  w  Sklepie  internetowym  ze  sposobu  płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,  wybranemu  podmiotowi  obsługującemu  powyższe  płatności  w  Sklepie internetowym.

4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  niepodanie  wskazanych  w Regulaminie  danych  osobowych  niezbędnych  do  zawarcia  Umowy  Sprzedaży  skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 13

Zastrzeżenia prawne

 

1. Wszystkie teksty, zdjęcia, nazwy własne oraz opisy towarów w Sklepie są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.  Sprzedawca  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonywania  zmian  Regulaminu  z  ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w  jakim  te  zmiany  wpływają na  realizację postanowień niniejszego  Regulaminu.  O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o  świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

PLIKI DO POBRANIA

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Zapisz się Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Zostaw poniżej swój prawidłowy adres e-mail.